وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
۱ چین ۱۰,۶۵۵,۰۰۲ ۷۹۰,۰۸۷,۲۵۶,۲۸۴ ۲۴,۵۱۱,۷۰۲ ۳,۴۷۷,۹۶۳,۷۹۳ ۲۴۹,۱۲۴,۰۸۲,۲۹۲,۹۰۸ ۸,۰۲۴,۴۱۵,۱۱۲
۲ امارات متحده عربی ۱۱,۸۰۰,۲۰۴ ۵۷۱,۲۱۹,۹۹۰,۲۷۱ ۱۷,۷۹۳,۹۹۳ ۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۶۸ ۱۶۹,۵۹۳,۰۶۹,۴۲۶,۶۶۹ ۵,۴۸۸,۵۳۸,۱۵۱
۳ ترکیه ۳,۴۵۶,۸۵۴ ۳۰۲,۳۹۰,۷۳۳,۱۰۸ ۹,۳۶۵,۶۷۶ ۱,۳۰۷,۶۸۳,۳۹۶ ۶۶,۴۰۲,۹۵۲,۴۸۷,۷۶۵ ۲,۱۳۸,۹۴۷,۳۵۳
۴ جمهوری کره ۴,۶۶۷,۹۷۵ ۲۸۳,۳۱۳,۲۵۹,۹۴۳ ۸,۷۸۵,۰۷۳ ۱,۱۵۵,۴۶۰,۴۲۳ ۸۲,۹۷۹,۵۴۵,۹۶۰,۴۱۲ ۲,۶۶۹,۳۶۰,۰۸۳
۵ آلمان ۱,۴۴۵,۱۱۱ ۲۵۹,۲۶۵,۶۹۲,۸۵۱ ۸,۰۳۰,۰۹۹ ۸۴۳,۲۵۲,۴۴۰ ۵۸,۳۱۱,۷۶۶,۴۶۵,۶۹۸ ۱,۸۷۸,۰۷۴,۸۵۷
۶ هند ۱,۷۲۶,۲۱۸ ۱۳۸,۵۰۷,۵۱۲,۱۵۲ ۴,۳۴۹,۷۸۷ ۱,۲۸۶,۰۲۵,۶۲۹ ۴۷,۷۱۶,۸۶۵,۶۰۰,۳۹۳ ۱,۵۴۳,۴۳۱,۹۴۶
۷ بلژیک ۳۰۴,۳۶۲ ۱۳۷,۸۸۵,۹۲۴,۰۴۳ ۴,۲۶۹,۸۴۸ ۸۶,۱۳۶,۵۵۸ ۸,۸۵۳,۹۴۵,۱۲۶,۰۶۶ ۲۸۴,۰۲۰,۰۰۴
۸ ایتالیا ۳۵۴,۹۶۹ ۱۱۷,۶۴۴,۷۰۳,۳۶۹ ۳,۶۴۵,۸۱۰ ۱۱۳,۵۶۰,۱۸۰ ۲۵,۶۶۷,۲۹۸,۹۸۶,۲۴۲ ۸۲۶,۸۱۶,۹۶۹
۹ ژاپن ۷۴۳,۶۴۹ ۹۲,۸۸۵,۵۴۹,۶۷۱ ۲,۸۷۵,۰۱۹ ۵۸,۲۶۶,۵۷۸ ۱۰,۵۸۲,۲۳۰,۵۱۱,۸۸۶ ۳۳۹,۸۰۷,۱۴۵
۱۰ اسپانیا ۸۹۵,۴۵۶ ۸۰,۰۲۵,۳۹۴,۸۵۵ ۲,۴۸۷,۵۴۰ ۲۲۰,۴۱۵,۷۲۹ ۷,۷۶۷,۴۸۰,۶۵۵,۹۶۲ ۲۵۰,۷۷۹,۷۴۰
۱۱ سوئیس ۶,۳۱۳,۳۳۱ ۵۱,۸۰۱,۳۹۸,۹۳۷ ۱,۶۰۳,۵۰۰ ۲,۵۲۳,۹۹۴,۸۵۴ ۳۵,۱۸۲,۳۹۸,۸۰۸,۰۴۴ ۱,۱۳۳,۱۱۱,۶۲۶
۱۲ فرانسه ۲۷۱,۸۹۳ ۵۱,۳۴۷,۵۸۲,۷۹۷ ۱,۵۸۹,۴۹۶ ۱۰۱,۶۶۸,۶۸۴ ۲۴,۶۰۱,۳۶۹,۱۵۸,۹۳۸ ۷۹۱,۸۷۰,۶۷۵
۱۳ پاکستان ۹۶۲,۷۱۲ ۳۴,۲۲۱,۷۱۴,۸۸۸ ۱,۰۶۰,۶۶۴ ۲۴۷,۴۸۴,۳۴۸ ۷,۹۲۰,۷۳۹,۴۸۶,۵۰۸ ۲۵۶,۸۸۱,۹۶۰
۱۴ اتریش ۷۱۸,۴۷۱ ۲۵,۹۴۷,۳۱۳,۸۷۶ ۸۰۶,۸۸۸ ۱۴۵,۲۴۱,۵۵۱ ۷,۲۸۲,۵۸۸,۹۵۱,۰۴۳ ۲۳۴,۳۸۹,۳۵۱
۱۵ تایوان ۴۰۰,۶۹۸ ۲۵,۸۴۲,۴۲۹,۳۸۷ ۸۰۰,۲۸۹ ۱۵۶,۹۱۷,۷۴۷ ۱۱,۲۵۲,۸۴۳,۳۶۶,۳۶۲ ۳۶۱,۹۰۱,۸۱۴
۱۶ سنگاپور ۲,۸۵۴,۶۵۰ ۲۴,۶۷۹,۲۳۶,۰۴۰ ۷۶۴,۷۰۴ ۷۰۲,۲۵۶,۱۲۱ ۱۱,۸۶۳,۰۸۰,۵۹۹,۲۷۴ ۳۸۲,۶۲۴,۴۵۹
۱۷ هلند ۹۶,۰۷۶ ۱۹,۳۳۳,۲۵۴,۹۹۵ ۵۹۷,۹۶۳ ۱,۳۲۷,۴۶۱,۵۱۲ ۲۱,۱۶۴,۲۹۲,۰۹۰,۳۹۳ ۶۸۲,۳۴۲,۵۱۰
۱۸ سری لانکا ۱۷۵,۲۰۴ ۱۳,۶۱۳,۶۹۰,۷۴۱ ۴۲۳,۲۵۴ ۳۶,۵۱۶,۲۶۶ ۳,۷۵۸,۱۰۷,۲۴۹,۵۸۹ ۱۲۰,۹۵۲,۳۱۰
۱۹ سوئد ۴۴,۱۳۷ ۱۰,۲۷۷,۷۸۵,۰۹۴ ۳۱۷,۷۲۶ ۲۰,۰۴۸,۰۷۸ ۶,۹۹۴,۳۱۴,۸۸۰,۰۷۴ ۲۲۵,۵۲۲,۴۴۶
۲۰ هنگ کنگ ۳۳۸,۹۷۱ ۹,۳۶۱,۲۰۴,۶۸۰ ۲۸۹,۷۷۶ ۷۳,۰۹۲,۸۱۶ ۲,۱۲۵,۰۶۳,۶۳۳,۲۹۸ ۶۸,۷۹۱,۰۹۵
 منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران