پرکن آب معدنی

پرکن آب معدنی جهت بسته بندی پت PET

ساخت شرکت:

ماشین سازی قدس

ظرفیت تولید:

6000 بطری 1/5 لیتری و 7000 بطری 500 سی سی در ساعت

مدل دستگاه:

18 فک بطری شور

32 نازل پرکن

8 هد دربندی مگنتی

سیستم:

نک (گلویی)

 

 دستگاه پركن ، دربند و بطري شوي روتاري ( تري بلوك 8- 32- 18)

– دستــگاه فوق كاملا اتوماتيــك است ودستـگاه پركن ، دربند و بطـري شوي همه برروي يك شاسي مي باشد.

– قسمــت بطــري شــوي داراي18 فــك گيــرنــده بطــري بـوده و بـطــري  را در يــك مــرحلــه مي شــويد.

– قسمت پر كن داراي 32 نازل پركننده بطري مي باشد و سيستم پركن آن بصورت گراويتی ( ريزشی ) است.

– دربـــنــــدی داراي 8 هـــــد جــهت بستــن درب اســـت و کـــلاچ هــــدهاي آن از نوع مگــنتــي مي باشـــد .

– مخــزن پــركن داراي قسمــت سطــح سنج بوده و مقدار محصول در آن مرتبا كنترل مي گردد.

– تـمــام قــطـعات  در تـمــاس با محصــول از استنلــس استيــل AISI 304  ساخـتــه مي شـــود.

– سرعـت دستـگاه حــداکثر 6000 بطري1/5 ليتری و 7000 بطــری 500 سی سی pet در ساعــت اسـت.

– دستــگاه فوق دارای قسمت بالابر درب به صورت بسته(HIGH CLEAN ( می باشد.

– دسـتـــگاه داراي قاب مــحافــظ اپــراتـــور از جــنــس اســتــيــل و طـــلــق مــي باشـــد.

– سيستم کنترل برق دستگاه به وسيلهPLC صورت گرفته و بر روی دستگاه سيسـتم  HMI نصب می گردد .

– مکانیــزم دستــگاه فوق از نــوع Neck (گلوگيــر بطري) است.

Water is a transparent and nearly colorless chemical substance that is the main constituent of Earth’s streams, lakes, and oceans, and the fluids of most living organisms. Its chemical formula is H2O, meaning that its molecule contains one oxygen and two hydrogen atoms, that are connected by covalent bonds. Water strictly refers to the liquid state of that substance, that prevails at standard ambient temperature and pressure; but it often refers also to its solid state (ice) or its gaseous state (steam or water vapor). It also occurs in nature as snow, glaciers, ice packs and icebergs, clouds, fog, dew, aquifers, and atmospheric humidity.