خاک نشاء توزیع شده مناسب برای تولید و کشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, جهت فرآوری

خاک نشاء در سینی های پلاستیکی پرورش می یابد

اغلب این سینی ها دارای حجره هایی به شکل مخروط یا هرم معکوس هستند که به سمت کف باریک می شود

از آنجا که سینی های خاک نشاء، مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند

می بایست پس از هر بار مصرف، تمیز شده تا از شیوع امراض جلوگیری شود

سپس باید سینی ها را بخار دهی نمود یا بوسیلۀ یک محلول بهداشتی توصیه شد، تمیز شوند

پس از امور تمیز نمودن، سینی ها را با آب خالص بشوئید

و اجازه دهید تا سینی ها در هوا خشک شوند

تا از انتقال هر گونه مواد بهداشتی که ممکن است منجر به سمی شدن کشت های بعدی شود، جلوگیری شود

برای تولید خاک نشاء اقلام زیر مورد نیاز است

پیت ماس

پرلیت یا کوکوپیت

سینی نشاء

گونی

رطوبت سنج، دماسنج

سم پاش جهت آبیاری

پایه برای قراردادن سینی نشاء روی آن

کولر یا سیستم مه پاش برای خنک کردن درتابستان

روش های تولید نشا

سه روشی که برای تولید نشا مورد استفادۀ پرورش دهندگان  قرار می گیرد

نشاهای پرورش گلخانه ای

تولید زمینی نشا با پوشش های ردیفی و بسترهای گرم

و تولید مزرعه ای نشا در زمین باز

مقاوم سازی خاک نشاء 

قراردادن خاک نشاء در درجه حرارت و رطوبت های کمتر

و بیشتر به منظور اینکه در برابر استرس های مزرعه تحمل بیشتری داشته باشند

روزنه های آنها را می بندد و خروج بخار از آنها را کاهش می دهد و تعادل هورمونی آنها را تغییر می دهد

که همه اینها سرعت رشد را افزایش می دهد

بعد از مقاوم سازی گیاهان باید همواره قبل از نشا کاری بطور کامل آب دریافت کنند

مقاوم سازی زیاد گیاهان انرژی ذخیره شده در آنها را خارج می کند